مسجد جامع

مسجد جامع اصفهان

اصفهان میزبان باشکوه‌ترین معماری‌های سنتیایرانی است. مسجد جامع امام یکی از این بناهای پرابهت اصفهان است که هر ساله میزبانگردشگران و بازدیدکنندگان بسیاری از سرتاسر ایران و جهان است. یکی از جذابترین رازهادر خصوص مسجد جامع اصفهان، پویایی آن در طی دو هزار سال است، چرا که این بنا بر رویخرابه‌های آثار تاریخی پیش از اسلام بنا شده و هنوز شواهدی از تاریخ کهن یک آتشکدهرا در آن می‌توان مشاهده کرد.

دریک نگاه کلی تحولات معماری در این بنایعظیم در طول نزدیک به سیزده سده تکامل معماری اسلامی بدین شرح است:

-بناهایی که دردوره اول حکومت سلاجقه در قرن پنجم ه.ق ایجاد شده است

-بناهایی که دردوره دوم عصر سلاجقه در قرن ششم ه. ق ایجاد شده است

-الحاقات دوره ایلخانانمغول

-الحاقات دوره سلاطینآل مظفر

-بناهای الحاقیدر قرن نهم ه.ق

-بناهای الحاقیدر قرن یازدهم ه.ق

این مسجد دارای درهای ورودی متعددی استکه هر کدام آنها به نامهای مختلفی شهرت یافته اند.


نمای داخلی صحن مسجد امام اصفهان و کاشیکاریهای آن مربوط به قرن نهم هجری است که احتمالا مناره ها نیز مربوط به همین زمان است،به طورکلی بنای کنونی مسجد جامع اصفهان شامل بخش‌هایی همچون شبستان مسجد که این شبستانکه بر ستون های مدور استوار است که با گچبری های بسیار زیبا تزئین شده و تاریخچه اینقسمت مربوط به عصر دیلمیان است. گنبد و چهل ستون های اطراف آن که در ایوان جنوبی مسجدواقع شده و در فاصله سالهای ۴۶۵تا۴۸۵هجری قمری بناشده است. این گنبد در زمان سلطنت ملکشاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام الملک ساخته شدهکه از نمونه های نادر ساختمان های عصر سلجوقی است. ایوانی که در جلوی این گنبد آجریواقع شده در اوائل قرن ششم هجری بنا گردیده و سقف آن از مقرنس های درشت ترکیب شده است.این گنبد دارای زیباترین طرح های تزئینی ساخته شده از آجر و گچ است که چشم هر بیننده‌ایرا خیره خود می‌کند. گنبدی که در بخش شمالی حیاط مسجد امام واقع شده و قرینه گنبد خواجهنظام الملک است در سال ۴۸۱بناگردیده است. احداث این گنبد را به ابوالغنائم تاج الملک یکی دیگر از وزرای عصر سلجوقینسبت می‌دهند. ایوان معروف به صفه صاحب که در دوران سلجوقی ساخته شده و تزئینات آنمربوط به عصر قراقویونلو و صفوی است. در این قسمت کتیبه‌هایی از دوران های مختلف ازجمله صفویان به چشم می‌خورد که دیدنش تماشایی است. ایوان غربی مسجد امام اصفهان کهمعروف به صفه استاد است در عصر سلجوقی بنا شده و در دوره صفویان با کاشیکاری تزئینشده است.


خوب است بدانید که این اثر نفیس و با شکوه در اصفهان به علت در بر داشتن نمونههای گوناگون ادوار مختلف اسلامی از نظر فنی و هنری اهمیت بسیاری داشته و از شهرت جهانیبرخوردار است. این شهرت و نفاست همه ساله گروه های بی شماری از علاقمندان و پژوهشگرانرا به خود جلب می‌کند و حاصل این مطالعات، مقالات و رسالات و کتب متعددی است که بهوسیله معماران و مهندسین و باستان شناسان مشهور جهان و ایران به رشته تحریر در آمدکه اغلب آنها به زبان فارسی ترجمه شده اند. به طور کلی به همان اندازه که میدان نقشجهان و عمارت‌های تاریخی اصفهان یادآور معماری و هنر دوران صفوی است، مسجد جامع و محلاتپیرامون آن افسانه زندگی در عهد سلجوقیان و روزگار پیش از آن را بیان می‌دارد.


محصولات مشابه