منارجنبان


منارجنبان

بنایمعروف منارجنبان متعلق به قرن هشتم ه.ق بوده و بر روی مقبره عمو عبدالله گارلادانی،از دانشمندان و عالمان دینی قرن هشتم ه.ق بنا شده است.

ساختماناین مقبره پس از مرگ عمو عبدالله در سال 716 ه.ق و در دوران حکومت ایلخانان مغول بناشده است. بنا بر اسناد موجود در اواخر دوره صفوی دو مناره به این بنا الحاق گردیدهکه هر کدام از سطح زمین 17 متر ارتفاع دارند. این دو مناره بگونه ای بنا شده که درقسمت تحتانی خود به بنای مقبره به طور کامل متصل اند و همین نکته باعث ایجاد پدیدهای شبیه به دیاپازون یا تشدید گردیده است. بگونه ای که در صورت صعود برفراز مناره هاو تکان دادن یکی از مناره ها، نیروی وارده بر دیواره مناره باعث لرزش مناره دوم و کلسازه معماری می گردد. و همین نکته باعث ایجاد جذابیت خاصی در منارجنبان گردیده و وجهتسمیه این بنا نیز به دلیل لرزش مناره های آن است.
محصولات مشابه