میدان نقش جهان


میدان نقش جهان

مشهورترینو شاید زیباترین میدان ایران، نقش جهان، ترکیبی کامل و بی نقص از معماری و هنر ایرانیو تمامی سازه‌های اصیل این فرهنگ است. میدانی به شکل مستطیل که چهار طرف میدان، بازار،کاخ و مسجد به همراه دویست حجره دو طبقه پیرامون آن، نمادهای زیست اجتماعی و سیاسیایرانیان بوده‌اند که اهمیت این میدان را دوچندان می‌کند.این میدان بنا به شهادت اکثر سیاحان و گردشگرانخارجی دوره صفویه نظیر شوالیه ژان شاردن، کمپفر، دلاواله و دیگران از جمله بزرگترینو زیباترین میادین جهان به شمار می رود، به گونه ای که هم اینک از نظر زیبایی و شکوهدارای رتبه اول و از نظر وسعت پس از میدان تیان آن مین در چین، دومین میدان بزرگ جهانبا وسعتی حدود هشتاد هزار متر مربع است. نام میدان نقش جهان برگفته از نام میدانی بودهکه پیش از پایتختی اصفهان، در تبریز می‌درخشید. شاه عباس اول صفوی با یاد خاطره آنمیدان، دستور ساخت نقش جهانی را دربین سالهای 1000 تا 1006 داد تا شکوه و اقتدار پایتخت خودرا به رخ جهانیان بکشد قدیمی‌ترین دروازه چوگان باقی مانده جهان در نقش جهان است ونشان می‌دهد این میدان برای پادشاه که بر فراز ایوان وسیع عالی قاپو بر کل میدان تسلطداشته، محلی برای تفریح و تفرج نیز بوده است. با این همه نقش جهان کارکردهای بیشتریداشته است: مکانی برای رژه ارتش، برگزاری جشن‌های سلطنتی، قاپون اندازی، آتش بازی وهمچنین محلی برای بازاریان و خریداران و گردش مردم شهر. امروزه اما نقش جهان بیشترمحلی برای برگزاری نمازهای جماعت و جمعه، سخنرانی بزرگان، تجمع مردم و گشت و گذار گردشگرانشده است و غرفه های متعدد صنایع دستی و کسبه قدیمی اصفهان در آن به کسب و کار می‌پردازند.

محصولات مشابه