آرامگاه صائب تبریزی


آرامگاه صائب تبریزی

میرزا محمّدعلی متخلّص به صائب تبریزی ومعروف به میرزا صائبا بود. این شاعر بزرگ میان سالهای ۱۰۰۷ - ۱۰۰۰در تبریز متولد شد و در بین سالهای ۱۰۸۱ - ۱۰۸۷ه.ق در اصفهاندرگذشت. صائب تبریزی بزرگ‌ترین شاعر غزل‌سرای ایران در قرن یازده هجری قمری و مشهورترینشاعر دوران صفویه به شمار می‌رفت که نسبش به شمس تبریزی می‌رسد. بنای آرامگاه صائبتبریزی یکی از بناهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود که عملیات ساخت آن در سال 1346به پایان رسید. طرح بنا توسط استاد حسین معارفی اصفهانی تهیه شد که مهندس محسن فروغیآن را تکمیل نمود.معماری بنای آرامگاه صائباز معماری دوران صفویه الهام گرفته شده است که طاق‌ها و ستون‌هایش با کاشی‌کاری‌هاو مشبک‌های زیبا به طرز ماهرانه‌ای تزئین شده اند. قبر این شاعر نامی درست در زیر اینطاق‌ها قرار گرفته و مشرف به حیاط است. چند کتیبه بزرگ به خط نستعلیق در دیواره‌هایکنار قبر مشاهده می‌کنید که بر روی آن اشعاری از این شاعر خوش آوازه ایرانی حک شدهاست. در حیاط آرامگاه مجسمه ای از صائب تبریزی قرار دارد و در کنار آن حوضی نسبتاًبزرگ در مرکز حیاط می‌بینید که با فضای سبز و درختان اطرافش محیطی آرام و آرامش‌بخشایجاد کرده است.

محصولات مشابه