مسجد حیکم

مسجد حکیم

در ضلع شرقی خیابان حکیم جنب بازار رنگرزانو مقابل مقبره حاج آقای کلباسی مسجدی با 8000 هزار متر مربع ساخته شده که حکیم نامیدهمی شود. در این مکان ابتدا مسجد جامعی به نام جورجیر که به مناسبت نام آن محل بود بدستوروزیر دانشمند خاندان بویه یعنی صاحب این عباد ساخته شد. از عظمت این مسجد همین بس کهمناره ای به بلندی صد متر داشته است که در حفاظت و نگهبانی از شهر نیز از آن استفاده می کرده اند ولی در حمله خانمان سوز مغول یا بعداز آن در دوره تیموری این مسجد و مناره تخریب گشت و به جز سردری که هنوز پابرجاست ازآن چیزی باقی نمانده است البته مسجد کنونی که از نظر بزرگی و شکوه به مرتبه اولی نمیرسد توسط حکیم داوود خان ملقب به تقرب خان طبیب مخصوص شاه عباس دوم صفوی بنا گردید.داستانی که درباره وی بیان می دارند بدین گونه است که اطرافیان حکیم داوود خان بر علیهاش دسیسه می کنند و او برای در امان ماندن به کشور هندوستان می گریزد و پس از مدتیطبابت در این دیار به مال و ثروتی هنگفت دست یافت سپس از روی خیر خواهی دستور به ساختمسجد کنونی در محل خرابه های مسجد دیلمی میدهد و چون مکان مسجد قبلی وقف بوده و درآن دخل و تصرفی صورت نداده بودند لذا کار ساختمان مسجد از سال 1067 ه.ق آغاز شد و تاسال 1073 یعنی در طول شش سال به دست استاد علی بیک بناء اصفهانی بنا گردید البته اینمسجد نیز مانند دیگر مساجد اسلامی در در دوران صفوی به سبک اصفهانی وبه صورت چهار ایوانیساخته شده و دارای چهار در ورودی واقع در ضلع غربی، شرقی، شمالی و شمال شرقی می باشدهمچنین ساختمان آن با تزئینات فراوان کاشی کاری همراه با خطوط اسلیمی و حقدایی و کتیبههایی با مضامین آیات قرآنی، احادیث، روایت و .... مزین گشت بیشتر کاشی کاری های اینمسجد به صورت معقلی بوده و کتیبه های آن نیز به دست محمد رضا امامی و محمد باقر شیرازیدو خوشنویس عهد صفوی نگاشته شده است .


یکی از کتیبه هایی که معرف نام بانی مسجدو پادشاه معاصر است اشعاری در سردر شرقی مسجد می باشد که با این ابیات آغاز می شود:


در ایام سریر آرائی خاقان گردون تخت سلیمان زمان عباسثانی سایه یزدان

چنین از غیب ملهم شد حکیم کاردان داوود بیای تخت هند آمد خطاباو تقرب خان

که بی تاخیرمی باید روان شد سوی اصفاهان یکی مسجد تو چون گلزارداوودی نهی بنیان

به سعی کارفرمایی بنا شد اندر این دوران

خجسته مسجدی چون عالم تجرید روحانی مصفا معبدی خاطر گشاچون شیوه احسان

به تاریخ بنا واضح نوشت این تازه مصرع را مقام کعبه دیگر شد از داووداصفاهان


هم اکنون سر در شمالی این مسجد که در بارندگیسال 1333 ه.ش از زیر اندود کاه گل نمایان گشت و قدمت اصلی مسجد قدیمی را مشخص نموددر حال بازسازی و مرمت است تا علاقه مندان به تاریخ و معماری از این مسجد و سردر بازدیدنمایند و استفاده ببرند.

محصولات مشابه