مسجد جارچی

مسجد جارچی

این مسجد در بازار بزرگ اصفهان واقع شدهاست و داخل آن تزئینات کاشی کاری معرق دارد . کتیبهْ سردر آن نام (شاه عباس اول ) و( ملک سلطان جارچی باشی ) را که بانی ساختمان مسجد بود دربردارد وسال 1019 هـ .ق درآن ذکر شده است . جارچی باشی کسی بود که فرمان های شاهان صفوی را در میدان های شهربه اطلاع مردم می رساند.محصولات مشابه